ورود/ثبت نام

فهرست کلی آیین دادرسی مدنی

کلیات
بخش اول: در صلاحیت دادگاه ها
فصل اول: در صلاحیت ذاتی و نسبی(محلی)دادگاهها
فصل دوم: اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
بخش دوم: وکالت در دعاوی
بخش سوم: دادرسی نخستین
فصل اول: دادخواست
مبحث اول: تقدیم دادخواست
مبحث دوم: شرایط دادخواست
مبحث سوم: موارد توقیف دادخواست
مبحث چهارم: پیوستهای دادخواه
فصل دوم: بهای خواسته
فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه
مبحث اول: جریان دادخواست
مبحث دوم: ابلاغ
مبحث سوم: ایرادات و موانع رسیدگی
فصل چهارم: جلسه دادرسی
فصل پنجم: توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
فصل ششم: امور اتفاقی
مبحث اول: تامین خواسته
مبحث دوم: ورود شخص ثالث
مبحث سوم: جلب شخص ثالث
مبحث چهارم: دعوای متقابل
مبحث پنجم: اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
فصل هفتم: تأمین دلیل و اظهار نامه
مبحث اول: تأمین دلیل
مبحث دوم: اظهار نامه
فصل هشتم: دعاوی ثلاث (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت)
فصل نهم: سازش و درخواست آن
مبحث اول: سازش
مبحث دوم: درخواست سازش
فصل دهم: رسیدگی به دلایل
مبحث اول: کلیات
مبحث دوم: اقرار
مبحث سوم: اسناد (مواد عمومی، انکار و تردید، ادعای جعلیت، رسیدگی به صحت و اصالت سند)
مبحث چهارم: گواهی
مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی
مبحث ششم: رجوع به کارشناس
مبحث هفتم: سوگند
مبحث هشتم: نیابت قضایی
فصل یازدهم: رأی
مبحث اول: صدور و انشاء رای
مبحث دوم: ابلاغ رای
مبحث سوم: حكم حضوری و غیابی
مبحث چهارم: واخواهی
مبحث پنجم: تصحیح رای
مبحث ششم: دادرسی فوری
بخش چهارم: تجدید نظرخواهی
فصل اول: احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر
فصل دوم آرای قابل تجدید نظر
فصل سوم: مهلت تجدید نظر
فصل چهارم: دادخواست و مقدمات رسیدگی
فصل پنجم: جهات تجدید نظر
بخش پنجم: فرجام خواهی
فصل اول: فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث اول: فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
مبحث دوم: موارد نقض
مبحث سوم: ترتیب فرجام خواهی
مبحث چهارم: ترتیب رسیدگی
مبحث پنجم: مهلت فرجام خواهی
مبحث ششم: اقدامات پس از نقض
مبحث هفتم: فرجام تبعی
فصل دوم: اعتراض شخص ثالث
فصل سوم: اعاده دادرسی
مبحث اول: جهات اعاده دادرسی
مبحث دوم: مهلت درخواست اعاده دادرسی
مبحث سوم: ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
بخش ششم: مواعد
فصل اول: تعیین و حساب مواعد
فصل دوم: دادن مهلت و تجدید موعد
بخش هفتم: داوری
بخش هشتم: هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول: هزینه دادرسی
فصل دوم: اعسار از هزینه دادرسی
بخش نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول: کلیات
فصل دوم: خسارات
فصل سوم: مستثنیات دین
بخش دهم: قوانین مرتبط
قانون دیوان عدالت اداری
قانون شوراهای حل اختلاف
قانون اجرای احکام مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون حمایت خانواده
قانون نظارت بر رفتار قضات
قوانین خاص حوزه وکالت
قانون امور حسبی
آیین دادرسی کار
قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
سایر قوانین