ورود/ثبت نام

فهرست کلی آیین دادرسی کیفری

فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم
مبحث دوم: دعوای عمومی و خصوصی
فصل دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
مبحث دوم: وظایف و اختیارات دادستان
مبحث سوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
مبحث چهارم: وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث پنجم: معاینه، بازرسی و تحقیق محلی
مبحث ششم: کارشناسی
مبحث هفتم: احضار و جلب و تحقیق از متهم و شهود و مطلعان
مبحث هشتم: قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی
مبحث نهم: اقدامات بازپرس و دادستان بعد از ختم تحقیقات
مبحث دهم: تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
مبحث یازدهم: دادسرا و حدود صلاحیت
مبحث دوازدهم: قرارهای نهایی
فصل سوم: دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای
مبحث اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاه
مبحث دوم: ادله اثبات دعوا
مبحث سوم: کیفیت شروع به رسیدگی
مبحث چهارم: رسیدگی در دادگاههای کفری
مبحث پنجم: رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث ششم: رای غیابی و واخواهی
مبحث هفتم: رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث هشتم: احاله
مبحث نهم: رد دادرس
فصل چهارم: اعتراض به آراء
مبحث اول: کلیات اعتراض به آراء
مبحث دوم: کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
مبحث سوم: کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور
مبحث چهارم: اعاده دادرسی
فصل پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی
مبحث اول: اجرای مجازات حبس
مبحث دوم: اجرای محکومیتهای مالی
مبحث سوم: اجرای سایر مجازاتها
فصل ششم: آیین دادرسی جرایم نظامی
فصل هفتم: آیین دادرسی الکترونیکی
فصل هشتم: آیین دادرسی اشخاص حقوقی