ورود/ثبت نام

فهرست کلی حقوق تجارت

دفتر اول: اعمال تجاری
فصل اول: تاجر
فصل دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
مبحث اول: دفاتر تجارتی
مبحث دوم: دفتر ثبتی تجارتی
فصل سوم: دلالی
فصل چهارم: حق العمل کاری
فصل پنجم: قرارداد حمل و نقل
فصل ششم: قائم مقام تجاری و نماینده تجاری
فصل هفتم: ضمانت
فصل هشتم: اسم تجارتی
فصل نهم: علائم تجاری
فصل دهم: شخصیت حقوقی اقامتگاه و تابعیت
فصل یازدهم: مؤسسات و تشکیلات غیر تجارتی و شرکتهای خارجی
دفتر دوم: شرکتهای تجارتی
فصل اول: اقسام مختلف شرکتها و قواعد راجع به آنها
فصل دوم: شرکتهای سهامی
مبحث اول: تعریف و تشکیل شرکت
مبحث دوم: سهام
مبحث سوم: تبدیل سهام
مبحث چهارم: اوراق قرضه
مبحث پنجم: مجامع عمومی
مبحث ششم: هیئت مدیره
مبحث هفتم: بازرسان
مبحث هشتم: تغییرات در سرمایه شرکت
مبحث نهم: انحلال و تصفیه
مبحث دهم: حسابهای شرکت
مبحث یازدهم: مقررات مختلف شرکت سهامی
فصل سوم: شرکت با مسؤولیت محدود
فصل چهارم: شرکت تضامنی
فصل پنجم: شرکت مختلط غیرسهامی
فصل ششم: شرکت مختلط سهامی
فصل هفتم: شرکت نسبی
فصل هشتم: شرکتهای تعاونی
فصل نهم: در مقررات مختلفه
فصل دهم: تصفیه شرکتها
دفتر سوم: اسناد تجاری
فصل اول: کلیات
فصل دوم: برات
مبحث اول: صدور برات
مبحث دوم: قبول و نكول
مبحث سوم: در قبولی شخص ثالث و وعده برات
مبحث چهارم: ظهرنویسی
مبحث پنجم: مسؤولیت
مبحث ششم: در پرداخت
مبحث هفتم: تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
مبحث هشتم: حقوق و وظایف دارنده برات
مبحث نهم: در اعتراض (پروتست)
مبحث دهم: برات رجوعی
مبحث یازدهم: قوانین خارجی
فصل سوم: فته طلب (سفته)
فصل چهارم: چک
فصل پنجم: اسناد در وجه حامل و مرور زمان
دفتر چهارم: ورشکستگی
فصل اول: کلیات
فصل دوم: در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم: عضو ناظر
فصل چهارم: در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات تأمینی
فصل پنجم: ارگان تصفیه
فصل ششم: در قرارداد ارفاقی
فصل هفتم: اقسام مختلف طلبکارها و حقوق هر یک
فصل هشتم: دعوای استرداد
فصل نهم: در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
فصل دهم: در ورشکستگی به تقصیر و به تقلب و جرایم غیر تاجر در امور ورشکستگی
فصل یازدهم: اعاده اعتبار
فصل دوازدهم: از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی