ورود/ثبت نام

فهرست کلی حقوق جزای عمومی و اختصاصی

کتاب اول: حقوق جزای عمومی
فصل اول: قلمرو اجرای قوانین
مبحث اول: قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
مبحث دوم: قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
فصل دوم: قانونی بودن جرائم، مجازات و دادرسی کیفری، مجازاتهای اصلی، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی
فصل سوم: مجازات های تکمیلی و تبعی
فصل چهارم: تعیین، اعمال، تخفیف و معافیت از مجازات
فصل پنجم: تعویق صدور حکم
فصل ششم: تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم: نظام نیمه آزادی
فصل هشتم: آزادی مشروط
فصل نهم: جایگزینهای حبس
فصل دهم: مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم: عفو و گذشت شاکی
فصل دوازدهم: مرور زمان
فصل سیزدهم: توبه و قاعده درأ
فصل چهاردهم: شروع به جرم 
فصل پانزدهم: جرم محال و جرم عقیم
فصل شانزدهم: شرکت و معاونت در جرم
فصل هفدهم: سبب اقوی از مباشر
فصل هجدهم: سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل نوزدهم: تعدد و تکرار
فصل بیستم: شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
کتاب دوم: حقوق جزای اختصاصی
فصل اول: ادله اثبات دعوا
فصل دوم: حدود
فصل سوم: اقسام و تعاریف جنایات، تداخل جنایات
فصل چهارم: قصاص
مبحث اول: شرایط عمومی قصاص
مبحث دوم: قسامه و سوگند
مبحث سوم: صاحب حق قصاص
مبحث چهارم: شرکت در جنایت
مبحث پنجم: اکراه در جنایت
مبحث ششم: قصاص نفس و قصاص عضو
مبحث هفتم: شرایط قصاص عضو
مبحث هشتم: اجرای قصاص
فصل پنجم: دیه
مبحث اول: تعریف دیه و موارد آن، راه های اثبات دیه و مسؤول پرداخت دیه
مبحث دوم: مهلت پرداخت دیه موجبات ضمان
مبحث سوم: تداخل و تعدد ديات، مقادیر دیه
فصل ششم: جرایم علیه تمامیت معنوی
فصل هفتم: جرایم علیه اموال
مبحث اول: کلاهبرداری و صور خاص آن (انتقال مال غیر، معامله معارض، سوء استفاده از ضعف نفس شخصی، تدلیس در معاملات دولتی)
مبحث دوم: خیانت در امانت و صور خاص آن (اختلاس، تصرف غیر قانونی، سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا)
مبحث سوم: سرقت
مبحث چهارم: صدور چک پرداخت نشدنی (قانون صدور چک)
مبحث پنجم: رشا و ارتشا
مبحث ششم: قلب و تخدیش سکه، جعل و استفاده از سند مجعول
مبحث هفتم: محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی، فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، غصب عناوین و مشاغل
مبحث هشتم: تخریب اموال فرهنگی تاریخی
مبحث نهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، تبانی
فصل هشتم: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
فصل نهم: جرایم علیه اشخاص و اطفال
فصل دهم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
مبحث اول: تهدید، ورشکستگی، تخریب، هتک حرمت منازل و املاک غیر
مبحث دوم: تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
فصل یازدهم: جرایم رایانه ای