ورود/ثبت نام

فهرست کلی حقوق مدنی

مقدمه
بخش اول: اموال و مالکیت
فصل اول: کلیات و مقدمات
فصل دوم: اقسام اموال
مبحث اول: اموال غیر منقول
مبحث دوم: اموال منقول
مبحث سوم: اموالی که مالک خاص ندارد
فصل سوم: حق مالکیت
فصل چهارم: حق انتفاع
فصل پنجم: وقف
فصل ششم: حق ارتفاق
فصل هفتم: احیای اراضی موات و حیازت مباحات
بخش دوم: تعریف عقد اقسام عقد و شرایط اساسی صحت معاملات
فصل اول: تعریف و اقسام عقد
مبحث اول: کلیات عمل حقوقی، واقعه حقوقی، تعریف و اثر عقد
مبحث دوم: عقد لازم، جایز و خیاری
مبحث سوم: عقد منجز و معلق
مبحث چهارم: عقد، رضایی، تشریفاتی و عینی
مبحث پنجم: عقد معوض و مجانی
فصل دوم: شرایط اساسی صحت معاملات
مبحث اول: انعقاد عقد، وسایل اعلام اراده و ایجاب و قبول
مبحث دوم: اصیل و نماینده
مبحث سوم: اصل نسبی بودن قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث
مبحث چهارم: معامله به عین متعلق به غیر
مبحث پنجم: معامله با خود
بخش سوم: شرایط اساسی صحت معاملات
فصل اول – اشتباه
فصل دوم: اکراه
فصل سوم: اهلیت طرفین 
فصل چهارم: مورد معامله
فصل پنجم: جهت معامله
مبحث اول: مشروعیت جهت معامله
مبحث دوم: معامله به قصد فرار از دین
بخش چهارم: اثر معاملات و شروط ضمن عقد
فصل اول: اثر معاملات
مبحث اول: اصل لزوم و نیروی الزام آور عقد
مبحث دوم: قانون امری و تکمیلی
مبحث سوم: مسؤولیت قراردادی
مبحث چهارم: قاعده صحت
مبحث پنجم: نقش عرف در معاملات
مبحث ششم: خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد به وسیله تعهد به نتیجه و وجه التزام
فصل دوم: شروط ضمن عقد
مبحث اول: شروط باطل
گفتار اول: شروط باطل و غير مبطل
گفتار دوم: شروط باطل و مبطل
مبحث دوم: شروط صحیح شرط صفت شرط ،نتیجه شرط فعل و شرط تبانی
مبحث سوم: تخلف از شرط صفت
مبحث چهارم: عدم تحقق شرط نتیجه
مبحث پنجم: تخلف از شرط فعل
مبحث ششم: اسقاط شرط
مبحث هفتم: انحلال شرط
بخش پنجم: معاملات فضولی و سقوط تعهدات
فصل اول: معاملات فضولی
فصل دوم: سقوط تعهدات
مبحث اول: وفای به عهد
مبحث دوم: اقاله
مبحث سوم: ابراء
مبحث چهارم: تبدیل تعهد
مبحث پنجم: تهاتر
مبحث ششم: مالكيت مافى الذمه
بخش ششم: الزامات خارج از قرارداد
فصل اول: ایفای ناروا
فصل دوم: اداره مال غير
فصل سوم: غصب
فصل چهارم: اتلاف
فصل پنجم: تسبیب
فصل ششم: مسؤلیت مدنی
فصل هفتم: استيفاء
بخش هفتم: بیع و خيارات
فصل اول: بیع
مبحث اول: احکام بیع و طرفین معامله
مبحث دوم: مبیع
مبحث سوم: آثار بيع
گفتار اول: ملکیت مبیع و ثمن
گفتار دوم: تسلیم مبیع
گفتار سوم: ضمان درک تأدیه ثمن
فصل دوم: خيارات
مبحث اول: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط
مبحث دوم: خيار تأخير ثمن
مبحث سوم: خیار رؤیت و تخلف وصف
مبحث چهارم: خیار غبن
مبحث پنجم: خیار عیب
مبحث ششم: خیار تدلیس
مبحث هفتم: خیار تبعض صفقه
مبحث هشتم: احکام خیارات به طور کلی
فصل سوم: بیع شرط و معاوضه
بخش هشتم: اجاره مزارعه، مساقات ،مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی و وکالت
فصل اول: عقد اجاره
مبحث اول: اجاره اشیاء
مبحث دوم: اجاره حیوان، اجاره اشخاص
مبحث سوم: اجاره املاک
فصل دوم: عقد مزارعه و مساقات
فصل سوم: عقد مضاربه
فصل چهارم: جعاله
فصل پنجم :شرکت
مبحث اول: احکام شرکت
مبحث دوم: تقسیم
فصل ششم :عقد ودیعه
فصل هفتم: عقد عاریه
فصل هشتم: عقد قرض
فصل نهم: قمار و گروبندی
فصل دهم: عقد وكالت
بخش نهم: ضمان ،حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه
فصل اول: عقد ضمان
فصل دوم: عقد حواله
فصل سوم: عقد كفالت
فصل چهارم: عقد صلح
فصل پنجم: عقد رهن
فصل ششم: عقد هبه
بخش دهم: حق شفعه، وصیت، ارث و مقررات مختلفه
فصل اول: حق شفعه
فصل دوم: وصيت
فصل سوم: ارث
فصل چهارم: مقررات مختلفه
بخش یازدهم: اشخاص و ادله اثبات دعوی
فصل اول: کلیات اشخاص
فصل دوم: تابعیت
فصل سوم: اسناد سجل احوال
فصل چهارم: اقامتگاه
فصل پنجم: غایب مفقود الاثر
فصل ششم: قرابت
فصل هفتم: نامزدی
فصل هشتم: نکاح
فصل نهم: فسخ نكاح
فصل دهم: طلاق
فصل یازدهم: نسب
فصل دوازدهم: حضانت
فصل سیزدهم: ولایت
فصل چهاردهم: انفاق
فصل پانزدهم: حمایت از خانواده
فصل شانزدهم: حجر
فصل هفدهم: قیمومت
فصل هجدهم: ادله اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: اسناد
مبحث سوم: شهادت
مبحث چهارم: امارات
مبحث پنجم: قسم
کل سوالات حقوق مدنی