ورود/ثبت نام

برابر قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت کدام یک از امور زیر را مستقیماً بر عهده دارد؟(وکالت۱۴۰۰)

۱. اداری، استخدامی، پولی و بانکی
۲. برنامه، بودجه، اداری و استخدامی
۳. برنامه، بودجه و حفاظت از محیط زیست
۴. برنامه و بودجه، ارتباط با دیگر قوا و اجرای قوانین

پاسخ صحیح

۰
به استناد اصل ۱۲۶قانون اساسی گزینه ۲ صحیح می باشد.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: