ورود/ثبت نام

کدام گزینه صحیح است؟(قضاوت۱۳۷۷)

۱. اگر هر دو قانون عام باشد، عام موخر، ناسخ عام مقدم نیست.

۲. خاص موخر، عام مقدم را تخصیص نمی دهد.

۳.اگر هر دو قانون خاص باشد، خاص موخر، ناسخ خاص مقدم نیست.

۴. هیچ کدام

۱
گزینه ۴ صحیح می باشد. به صورت کلی در دو عام عام موخر ناسخ عام مقدم و خاص موخر ناسخ خاص مقدم می باشد اما در مواجهه عام و خاص، قانون خاص ناسخ قانون عام می باشد.x

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: