ورود/ثبت نام

شخصی فوت کرده و وراث حين الفوت وی عبارت اند از: عموی امّی، عمه امّي، عموی ابوینی و دو عمه ابوینی، ماترک او به کدام صورت تقسیم می شود؟(وکالت۱۴۰۰)

۱. عمو و عمه أمي مجموعاً یک ششم ماترک را می برند و بین آنها بالسوبه تقسیم می شود و دوسوم مابقی به عمو و عمه های ایوینی می رسد که ذکور دو برابر اناث ارث می برند.
۲. وراث أمّی یک سوم و وراث ابی دو سوم از ماترک را می برند و بین امّي ها، ذکور دو برابر اناث و بین ابوینی ها به صورت بالسویه تقسیم می شود.
۳. عمو و عمه امّي هر کدام یک ششم ماترک را می برند و مابقی، بین ابوینی ها به نسبت ذكور دو برابر اناث تقسیم می شود.
۴. وراث امّی یک سوم و وراث ابوینی دوسوم از ماترک را می برند و بین هر دسته، به صورت ذکور در برابر اناث تقسیم می شود.
پاسخ صحیح

۰
به استناد ماده ۹۳۲ قانون مدنی گزینه ۳ صحیح می باشد.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: