ورود/ثبت نام

مقترض، گندمهایی را که قرض گرفته است، به مقرض می سپارد تا برایش بفروشد و مقروض، گندم ها را پس از گذشت مدت تعیین شده برای بازپرداخت قرض و فروش نرفتن آنها تصاحب می کند، روابط مقرض و مقترض، به لحاظ حقوقی، با توجه به مقررات عقد قرض، چگونه است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱. به دلیل عدم مصرف مورد قرض توسط مقترض، عقد قرض منحل می شود.
۲. مقرض حق تصاحب گندمها را دارد و مقترض بری الذمه می شود.
۳. گندمها به دلیل عدم مصرف توسط مقترض و منقضی شدن مدت بازپرداخت قرض، مجددا به ملکیت مقرض در می آید.
۴.  تصرف مقرض غاصبانه است و باید گندم ها را به مقترض بدهد، اما در نهایت پین دین وی با دین مقترض تهاتر می شود.

پاسخ صحیح

۰
گزینه۴صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: