ورود/ثبت نام

اگر رأی داور اجرا شده باشدوسپس حکم قطعی مبنی بر بطلان رأی داور صادرشود،تکلیف چیست؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱)شخصی که حکم علیه او اجرا شده، میتواند برای اعاده مراتب اجرا به حالت سابق، طرح دعوی کند.
۲)شخصی که حکم علیه او اجرا شده، باید برای اعاده مراتب اجرا، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن رأی داور، درخواست
نماید.
۳)به دستور دادگاه بدوی اجراکننده رأی، مراتب اجرابه حالت سابق اعاده میشود.
۴)به دستور دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن رأی داور، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده میشود.

پاسخ صحیح

۰
گزینه۳صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: