ورود/ثبت نام

در صورتی که در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، تکلیف چیست؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱)دادگاه فقط رأسا می تواند به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید.
۲)دادگاه نمی تواند رأسا اجرائیه را ابطال نماید اما به درخواست هر یک از طرفین می تواند آن را تصحیح کند.
۳)دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین، به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح کند.
۴)دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین اجرائیه را ابطال نماید اما نمی تواند آن را تصحیح نماید.

پاسخ صحیح

۰
گزینه۳صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: