ورود/ثبت نام

دعوایی به استناد یک فقره سند اقامه می شود، در خصوص استرداد سند مستند دعوی توسط خواهان کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱)در هر حال، خواهان حق استرداد سند را ندارد.
۲) چون سند تنها دلیل دعوی است، خواهان حق استرداد آن را ندارد.
۳) چنانچه خوانده دعوی به سند استناد کرده باشد، خواهان حق استرداد ندارد.
۴) فقط چنانچه سند رسمی بوده و خوانده دعوی به آن استناد نموده باشد، خواهان حق استرداد آن را ندارد.

۰
به استناد ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی گزینه۳ صحیح می باشدx
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: