ورود/ثبت نام

هر دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می شود از:(قضاوت۱۳۷۶)

۱. یک نفر رئیس، دو نفر مستشار

۲. یک نفر رئیس، یک نفر مستشار و یک قاضی تحقیق

۳. یک رئیس، یک قاضی تحقیق  و دو نفر مستشار

۴. یک رئیس و یک مستشار

گزینه صحیح

۰
به استناد ماده ۴۲۶قانون آیین دادرسی کیفری گزینه۱ صحیح می باشد..x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: