ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص کاهش سرمایه شرکت سهامی، صحیح نیست؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) کاهش سرمایه هنگامی اجباری است که سرمایه اسمی شرکت به دلیل زیان، به نصف یا کمتر تقلیل یابد.
۲) در کاهش سرمایه اختیاری، سرمایه اسمی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال شود.
۳) در صورت کاهش اجباری سرمایه، دارندگان اوراق مشارکت می توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم کنند.
۴) در کاهش سرمایه اختیاری، هیئت مدیره باید پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه را حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه آگهی کند.

گزینه صحیح

۰
به استناد مواد ،۵،۱۴۱، ۱۸۹، ۱۹۲ و ۱۹۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت گزینه۳ صحیح استx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: