ورود/ثبت نام

بازپرس زنجان با صدور قرار نیابت دستگیری متهم و صدور قرار تأمین مناسب را از دادسرای تبریز مطالبه می.کند بازپرس تبریز پس از تحقیق متوجه حضور متهم در اصفهان می‌شود و به همین دلیل با شرحی به بازپرس اصفهان نیابت برای دستگیری و صدور قرار تأمین مناسب میدهد در صورت دستگیری فرد و صدور قرار تأمین متناسبی که منجر به بازداشت متهم شده توسط بازپرس اصفهان، حکم اقدام بازپرس اصفهان چیست؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) در صورتی که اتهام از جرایم علیه امنیت ملی یا جرایم اقتصادی بالاتر از یک میلیارد ریال باشد نیابت مجدد توسط بازپرس تبریز ممکن بوده و در غیر این صورت نیابت و دستگیری و صدور قرار تأمین متهم غیرقانونی است.
۲) امکان اعطای نیابت به بازپرس اصفهان بوده اما امکان اعطای حق صدور قرار تأمینی که منجر به بازداشت شده ممکن نمی باشد.
۳) نیابت دوم وجهه قانونی نداشته و قرار تأمین صادره توسط بازپرس اصفهان غیر قانونی است.
۴) دستگیری و صدور قرار تأمین قانونی است.

گزینه صحیح

۰
گزینه ۴صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: