ورود/ثبت نام

چنانچه دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه بدوی داشته باشند تکلیف چیست؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) دیوان عالی کشور در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کند ولی دادگاه تجدیدنظر استان فقط در مورد صلاحیت ذاتی، رأی را نقض می کندو
۲) دادگاه تجدید نظر استان در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کند ولی دیوان عالی کشور فقط در مورد صلاحیت ذاتی نقض می‌کند.
۳) هر دو مرجع در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی داشته باشند رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کنند ولی در مورد صلاحیت محلی رأی را نقض نمی‌کنند.
۴) هر دو مرجع، درصورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشند رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کنند.

گزینه صحیح

۰
گزینه۲صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: