ورود/ثبت نام

الف ضربه ای به چشم «ب» وارد میکند که چشم او نابینا .میشود این جنایت پس از چند روز سرایت کرده و باعث مرگ «ب» میشود حکم دیه چیست؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) دیه چشم در صورتی قابل پرداخت است که مقتول در زمان حیات مطالبه آن را کرده باشد و الا تنها دیه نفس قابل مطالبه است.
۲) تنها دیه چشم قابل مطالبه است مگر در زمان ضربه علم به سرایت وجود داشته باشد.
۳) دیه نفس و دیه چشم قابل مطالبه است.
۴) تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

گزینه صحیح

۰
گزینه۴صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: