ورود/ثبت نام

در صورت زوال سلامت اخلاقی وکلا برای ادامه امر وکالت کدام مرجع، مرجع رسیدگی تجدیدنظر به موضوع می باشد؟(وکالت۱۴۰۱مرکز)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۲ آیین نامه ماده ۱۸۷ گزینه2صحیح است. در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ بیان شده است که شورای نظارت، تکلیف دارد تا به بررسی و احراز سلامت اخلاقی و کلا بپردازد که این امر درماده ۲ آیین نامه ذکر شده است. حال در فرضی که سلامت اخلاقی احراز نگردد، شخص را باید از حق وکیل بودن محروم دانست. طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی تمامی رسیدگی ها برای بررسی همچنین احراز تحقق سلامت اخلاقی با هیات نظارت است که این هیات باید مضاف بر سایر تعهدتاش، به احراز سلامت اخلاقی نیز بپردازد. در این راستا این ماده مقرر می دارد: ماده ۲ (اصلاحی10/5/1400) به منظور سیاست گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت) رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رئیس مرکز تشکیل میگردد.تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود. وظایف هیأت مذکور عبارتست از: الف – تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛ ب – نظارت بر حسن اجرای آئین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛ پ- رسیدگی تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛ ت- اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛ ث- ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛ ج- وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.