ورود/ثبت نام

شخصی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک با بهای خواسته صد میلیون تومان را در محل اقامت خوانده طرح می کند علیرغم ایراد عدم صلاحیت خوانده دادگاه رسیدگی و حکم صادر می کند. در مرحله فرجام آن حکم به دلیل عدم صلاحیت نقض و پرونده به دادگاه محل وقوع ملک ارسال می شود. تکلیف آن دادگاه چیست؟(وکالت۱۴۰۱مرکز)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۴۰۱ ق.آ.د.م گزینه1 صحیح است. بر اساس این مقررات، در فرضی که دیوان عالی کشور رای را نقض کند، پرونده برای رسیدگی به محکمه صالح ارجاع می گردد. بر همین اساس محکمه صالح باید رسیدگی را انجام داده و رای مقتضی را صادر کند.ماده ۴۰۱- پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف: اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود. ب: اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد. ج: در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود. ماده ۴۰۶- در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.