ورود/ثبت نام

اگر مفاد یک گزارش اصلاحی، علاوه بر موضوع دعوای مطروحه، شامل موضوع و تعهدات دیگری نیز باشد، آیا می توان تمام آنها را در قالب گزارش اصلاحی مزبور، از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا کرد؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) خیر، فقط مفاد راجع به دعوای مطروحه از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجراست.
۲) بلی، تمام مفاد گزارش اصلاحی از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجراست.
۳) بلی، مشروط بر اینکه مفاد مربوط به سایر موضوعات و تعهدات، از موضوع دعوای مطروحه، قابل تفکیک نباشد.
۴) بلی، مشروط بر اینکه مفاد مربوط به سایر موضوعات و تعهدات، با موضوع دعوای مطروحه، از یک منشأ باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.