ورود/ثبت نام

شرکتی به شرکت دیگر قایم مقامی می دهد. با ورشکستگی کدام شرکت قایم مقامی زایل می شود؟(وکالت۱۴۰۱مرکز)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۴۰۰ ق.ت. گرچه قانون سکوت کرده،اما در صورت ورشکستگی آمر ( شخص حقیقی یا شخص حقوقی که به دیگری قائم مقام تجارتی داده است)، قائم مقام تجارتی منعزل میشود، به عبارت دیگر چه آمر شخصی حقیقی باشد یا حقوقی، ورشکستگی او موجب زوال قائم مقامی می شود، زیرا بعد از ورشکستگی خود آمر نمی تواند در اموال خود تصرف کند و به طریق اولی قائم مقام او نیز نمیتواند در اموال او تصرف کند ورشکستگی قائم مقام از موارد زوال قائم مقامی نیست زیرا شخص ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است، نه از تصرف در اموال سایرین، مانند منوب عنه.