ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص نحوه صدور رأی در هئیت موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اعتراض به آن، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) با اکثریت آرای اعضای حاضر در هئیت صادر شده و قابل اعتراض در دادگاه است.
۲) با اکثریت آرای اعضای هئیت صادر شده و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
۳) توسط قاضی عضو هئیت صادره شده و قابل اعتراض در دادگاه است.
۴) با اکثریت آرای اعضای هئیت صادره شده و قابل اعتراض در دادگاه است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.