ورود/ثبت نام

کدام یک از تخلفات زیر، می تواند منجر به انفصال دائم قاضی از خدمات دولتی شود؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
۲) خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی، بدون جهت قانونی
۳) خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی
۴) سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.