ورود/ثبت نام

اگر برای ادای قرض اجلی معین شده باشد، در صورت فوت مدیون، حکم قضیه چیست؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) صرفاً در صورتی که ورثه نخواهند ترکه را میان خود تقسیم کنند، طلب بستانکار حال می شود.
۲) اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقرض نمی تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.
۳) طلب بستانکار با رعایت تخفیفات مقتضيه حال می شود.
۴) در هر حال، طلب بستانکار بدون رعایت تخفیفات مقتضيه حال می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.