ورود/ثبت نام

اگر تاریخ توقف، همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی باشد، در خصوص طلبکاری که تمام طلب خود را قبل از صدور حکم وصول کرده است، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) ممکن است ذی نفع در اعتراض به تاریخ توقف باشد.
۲) اگر خوانده دعوی ورشکستگی نیز باشد، ذی نفع در اعتراض به تاریخ توقف است.
۳) ذی نفع در اعتراض به تاریخ توقف نیست.
۴) ذی نفع در اعتراض به تاریخ توقف است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.