ورود/ثبت نام

در صورت ظهرنویسی سند تجاری به عنوان وثیقه، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است، حق انتقال آن را ندارد.
۲) شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است. تمامی حقوق دارنده سند تجاری را دارد.
۳) در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی به عنوان وثیقه ممنوع شده است.
۴) ظهرنویسی ورقه تجاری به عنوان وثیقه، بر اساس مقررات رهن در قانون مدنی صحیح است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.