ورود/ثبت نام

عابر پياده، در اثر برخورد خودرو با وي فوت مي كند. در جريان تعقيب، راننده متخلف نيز فوت مي كند. ادامه دادرسي چگونه انجام می شود؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به دستور دادستان جهت صدور حکم مقتضی در مورد دیه متوفی، به دادگاه ارسال می شود.
۲) پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب، در مورد دیه نیز حکم مقتضی صادر می کند.
۳) قرار موقوفی تعقیب صادر و درصورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان، پرونده به دادگاه ارسال می شود.
۴) قرار موقوفی تعقیب صادر و اولیای دم متوفی باید برای مطالبه دیه، به دادگاه حقوقی مراجعه کنند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد مواد ۱۳ و ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ذیل آن الحاقی1394 گزینه1صحیح است. ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ- شمول عفو ت- نسخ مجازات قانونی ث- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون ج- توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون چ- اعتبار امر مختوم تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد. تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد. ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود. تبصره ۱- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. تبصره ۲- در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.