ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال۱۴۰۱

۱- معنی واژه های« مهیب- طاعن -غزا »به ترتیب کدام است؟

۱- سهمگین -ملامتگر- مبارز
۲- ترس آور – عیب جو- پیکار
۳- خشمگین -فرمان بری- رزم
۴- عصبانی –فرمانبردار -نبرد

۲- معنی کدام واژه ها؛« نادرست» است؟

۱-( قفا: پشت سر) ( منغص :تیره)
٢- ( تعرض: تجاوز ) (طيره :خفت)
۳- (مأمون: در امنیت) (عقوبت: عذاب)
۴-( درج :یاقوت)( حشم: سرور)

۳-در کدام گروه واژه، «غلط املایی »وجود دارد؟

۱- تهیه استشهاد نامه- وجه التزام- ماليات مستغلات
۲- توابع و لواحق- پرداخت بیعانه-حق توکیل غیر
۳- انعقاد قرارداد- ترخیص کالا -گرفتن غرامت
۴- تقلب و غش در معامله- ممنوع التصرف -صحت معامله

۴- در متن زیر، چند غلط املایی یافت میشود؟ «چنانچه بعد از انغضای مدت یا بعد از فسخ، مستأجر مورد اجاره را سالم تخلیه کرده، بخواهد تحویل موجر بدهد؛ لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد، مستأجر حق دارد با ارائه مفاسا حسابهای برق و آب و گاز منسوبه برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر به دادگاه صالح رجوع نمایند.»

۱-سه
۲- دو
۳-یک
۴-چهار

۵- انتساب کدام اثر به پدید آورنده آن، «نادرست »است؟

۱- خانه ای برای شب: نادر ابراهیمی
۲-تنگسیر:صادق چوبک
۳- تلخ و شیرین : علی اکبر دهخدا
۴- آخر شاهنامه: اخوان ثالث

۶- در بیت زیر، کدام واژه« ایهام تناسب» دارد؟«ز ابروی شوخ تو پیوسته همین دارم چشم دل ریش مرا یک سری انال بزرگ رابین هود»

۱- شوخ
۲- یک سر مو
۳-ریش
۴-پیوسته

۷-کدام مصراع، فاقد «مجاز» است؟

۱- خروشی برآمد ز دشت و ز شهر
۲- چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
۳-به یاد روی شیرین بیت میگفت
۴-مارو نظر به قدرت پروردگار اوست

۸- مفهوم کدام مصراع، با سایر مصراع ها تفاوت دارد؟

۱- آن را که صبر نیست محبت نه کار اوست
۲- ما را نظر به قدرت پروردگار اوست
۳- یار من آن که لطف خداوند یار اوست
۴- عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست

۹-مفهوم بیت زیر، کدام مورد را نفی میکند؟«در یزدان دان نه از ارکان که گوته دیدگی باشد که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی»

۱- گزینش آگاهانه دنیا به جای آخرت
۲- تبعیض میان عناصر هستی و نفی ارزش آنها
۳- بی تمییزی و گزینش فرع به جای اصل
۴- بی دقتی و بی توجه بودن به پدیده ها

۱۰- کدام بیت، با« دو صد گفته چون نیم کردار نیست»، تقابل مفهومی دارد؟

۱- سخن کان گذشت از زبان دو تن پراکنده شد بر سرانجمن
۲- چو خواهی که گویی نفس بر نفس حلاوت نیایی و گفتار کس
۳- تأمل کنان در خطا و صواب به از ژاژخایان حاضر جواب
۴- به گفتار شیرین جهان دیده مرد کند آن چه نتوان به شمشیر کرد

۱۱- مفهوم بیت زیر، کدام است؟ «ز مال و جاه ندارد تمتعی هرگز کسی که بازوی ظلم و سر ستم دارد»

۱- ستمگر محکوم به شکست است
۲- ظالم بی نصيب میماند و بهره نمی برد
۳-ظالم را فریاد رسی نیست
۴- انسان ستمگر به سزای اعمالش میرسد

۱۲- مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟

۱- مکن تا توانی دل خلق ریش و گرنه میکنی میکنی بیخ خویش
۲- مینداز سنگ گران از برت که چون بازگردد فتد بر سرت
۳- نگه کن در همه روزی به فردات مکن بد تا نبینی به مکافات
۴- خبر ده به درویش سلطان پرست که سلطان ز درویش مسکین تر است

۱۳- پیش از بیان تفصیلی مطلبی که به اجمال بدان اشاره شده است ،کدام نشانه گذاری کاربرد دارد؟

۱- نقطه ویرگول (؛)
۲- ویرگول (،)
۳- دو نقطه (:)
۴- سه نقطه (…)

۱۴- کدام عبارت، بدون نشانه گذاری ،دارای دو مفهوم است؟

۱- برو درس بخوان مثل پدرت بی سواد مباش
۲- در زادبوم خویش غریب است و ناشناخت
۳- زندگی در اصل به معنای زیستن و حیات است
۴- وی دانش آموز سال اول دبستان است

۱۵- نقش واژه های مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟ «ای عقل( مرا )کفایت از تو (جستن)( ز من)و هدایت از تو»

۱- مقبول – مسند – متمم
۲- مضاف اليه ـ نهاد – مسند
۳-مضاف اليه – مسند – نهاد
۴- مفعول – نهاد – مسند

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 3صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 2صحیح می باشد.