ورود/ثبت نام

توهين به يك قوميت ايراني، در چه صورتي جرم است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) با علم به وقوع خشونت یا تنش در جامعه باشد، هر چند منجر به خشونت یا تنش نشود.
۲) با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه باشد و ضرورتاً به خشونت یا تنش منجر شود.
۳) تنها اگر در قالب گروه مجرمانه سازمانیافته باشد و منجر به خشونت یا تنش شود.
۴) جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه افراد معینی از قومیت را مخاطب قرار دهد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 1 صحیح است. به استناد ماده ۴۹۹ مکرر قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده الحاقی24/10/1399