ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱

۱- در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت ،برای دریافت درآمد یا پرداخت دیون یا هزینه های ضروری، اقدام فوری لازم باشد ،تنظیم سند موکول به موافقت کدام مرجع است؟

۱- رئیس دادگستری محل
۲- دادستان محل یا دادستان مرکز استان
۳- رئیس کل دادگستری استان مربوط
۴- شورای حل اختلاف شهرستان مربوط

۲- نسبت به ملکی ،سند مالکیت معارض مقدم الصدور صادر شده است. برای تنظیم سند انتقال چنین ملکی ،سردفتر اسناد رسمی چه مواردی را باید رعایت کند؟

۱- تنظیم سند انتقال، موکول به موافقت رسمی دارنده سند مالکیت مؤخر الصدور است.
۲- قبل از تعیین تکلیف نهایی از طریق مراجع قضائی ،مجاز به تنظیم سند نیست.
۳- قبل از صدور رأی شورای عالی ،ثبت مجاز به تنظیم هیچگونه سندی نیست
۴- مجاز به تنظیم سند انتقال است و در نهایت، باید مراتب صدور سند مالکیت معارض را در سند تنظیمی قید کند.

۳- با توجه به مقررات تملک آپارتمانها،سهم هر یک از مالکین واحدها از قسمتهای مشاعی ،به چه نسبت است؟

۱- براساس ارزش روز مساحتهای اختصاصی آن واحد تعیین می شود
۲- سهم هر آپارتمان از مشاعات، به نسبت مساحت قسمتهای اختصاصی آپارتمان خریداری شده است
۳- منحصراً به نسبت مساحت آپارتمان خریداری شده است، هرچند در سند انتقال قید نشده باشد
۴- مطابق مصوبات هیئت مدیره ساختمان است

۴- شخصی قبل از سال ۱۳۴۶ فوت کرده است. وراث وی قصد انتقال مال غیر منقول مورث خود را دارند .کدام مورد در خصوص اخذ گواهی مالیات بر ارث ،صحیح است؟

۱- سردفتر اسناد رسمی موظف است قبل از تنظیم سند مراتب را از اداره کل ثبت استان مربوط کسب تکلیف کند
۲- مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ،اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث الزامی است
۳- نیاز به اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث نیست
۴- چنانچه حوزه مالیاتی مربوط گواهی کند که نیاز به پرداخت مالیات بر ارث نیست، ثبت سند بلامانع است

۵- هنگام ثبت اقرار نامه زوجیت در دفاتر اسناد رسمی، رعایت چه مواردی ضروری است؟

۱- اصولاً سردفتر اسناد رسمی، حق تنظیم این گونه اسناد را ندارد
۲- در هر سنی، با موافقت ولی زوجه امکان تنظیم اقرار نامه زوجیت وجود دارد
۳- سن زوج کمتر از بیست سال و زوجه کمتر از هجده سال نباشد و احراز اینکه در قید زوجیت دیگری نباشند
۴- زوجین به سن بلوغ شرعی رسیده باشند

۶- چنانچه حق کسب و پیشه و تجارت محل کار، قهراً به ورثه منتقل شود و بعضی از ورثه، قصد انتقال حق مزبور را به یک یا چند نفر از ورثه داشته باشند، تکلیف سردفتر اسناد رسمی در رعایت حق موجر، چگونه است؟

۱- نیاز به موافقت موجر نیست
۲-چنانچه موجر بیش از یک نفر باشد، موافقت آنان الزامی است
۳- چنانچه متصالح بیش از یک نفر باشد، نیاز به موافقت موجر است
۴- موافقت موجر الزامی است

۷- اگر ملکی بین دو نفر، مشاع و مشترک باشد و یکی از شرکا ،قصد فروش رسمی قدر السهم مالکیت خود را به غیر داشته باشد، تکلیف سردفتر اسناد رسمی در خصوص رعایت حق اخذ به شفعه چیست؟

۱- حضور شریک ملک و موافقت او الزامی است
۲-اصولاً در این گونه موارد، حق شفعه وجود ندارد
۳- موافقت عادی شریک ملک برای انتقال کافی است
۴- نیاز به کسب موافقت شریک دیگر نیست

۸- چنانچه در مبایعه نامه تنظیمی بین فروشنده و خریدار، روز مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال مصادف با روز تعطیل باشد، تکلیف سردفتر اسناد و رسمی برای ثبت حضور هر یک از طرفین جهت انجام معامله چیست؟

۱- تکلیفی در این مورد ندارد
۲- آخرین روز قبل از تعطیل
۳-اولین روز بعد از تعطیل
۴- موکول به کسب اجازه از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط است

۹- چنانچه در عملیات تفکیکی، اشتباهی رخ داده باشد و این اشتباه، منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک یا دفتر الکترونیک شده باشد، رفع اشکال و اشتباه، در صلاحیت کدام یک از موارد زیر است؟

۱- شورای عالی ثبت
۲- هیئت نظارت ثبت استان مربوط
۳- دیوان عدالت اداری
۴- مراجع ذی صلاح قضائی

۱۰- در انتشار کدام یک از آگهی های ثبتی زیر، تقاضاکنندگان و مجاورین احضار میشوند؟

۱- نوبتی
۲- فقدان سند مالکیت
۳- مزایده اموال غیر منقول
۴- تحديد حدود

۱۱- اعضای هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نسبت به املاک واقع در محدوده قانونی شهرها،چه اشخاصی هستند؟

۱- یک قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه – رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی – رئیس اداره راه و شهرسازی یا قائم مقام وی
۲-یک قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه – رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی – رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام وی
۳- دو نفر قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه – رئیس اداره ثبت محل یا قائم مقام وی
۴- یک نفر قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه – رئیس اداره ثبت محل یا قائم مقام وی – یک نفر کارشناس ارشد ثبت منتخب

۱۲- ملک مجهول المالک از نظر مقررات ثبت چه ملکی است و سردفتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم و ثبت سند انتقال این گونه املاک می باشد یا خیر؟

۱- اظهار نامه ثبتی آن در موعد مقرر برگشت نشده است – خیر نسبت به آن نمیتوان سند رسمی تنظیم کرد
۲- با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصرف فقرا میرسد رسد – بلی تنظیم سند رسمی نسبت به آن بلاشکال است
۳- نسبت به اصل و حدود آن در موعد مقرر قانونی اعتراض شده است – خیر تنظیم سند رسمی نسبت به آن مقدور نیست
۴- اولین آگهی نوبتی آن منتشر شده است – خیر انجام معامله نسبت به آن مقدور نیست

۱۳- در خصوص ملکی، اداره ثبت اسناد و املاک ،آگهی فقدان سند مالکیت منتشر کرده است. اگر شخصی نسبت به آگهی مزبور معترض باشد، به ترتیب، ظرف چه مدت پس از انتشار آگهی و با ارائه چه مستنداتی میتواند مانع صدور سند مالکیت المثنی شود؟

۱- بیست روز – تسلیم اعتراض کتبی
۲-یک ماه – اصل سند مالکیت یا سند معامله
۳- ده روز – اصل سند مالکیت یا سند معامله
۴- پانزده روز – تسلیم اعتراض کتبی

۱۴- در مواردی که سند مالکیت موجود، با اطلاعات و نقشه های حدنگار( کاداستر) مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق مجاورین وارد نکند، تعیین تکلیف با کدام مرجع است؟

۱- شورای عالی ثبت در قسمت املاک
۲- مدیرکل ثبت استان
۳- رئیس واحد ثبتی
۴- هیئت نظارت ثبت استان

۱۵- در اجرای قانون حدنگار (کاداستر) ، هرگاه بین مالکین مجاور در مورد مساحت و حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار، موکول به کدام مورد است؟

۱- صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری
۲- وصول حكم قطعی مرجع صالح
۳- صدور رأی هیئت نظارت
۴- صدور رأی شورای عالی ثبت در قسمت املاک

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

پاسخ سوال ۱
گزینه2 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۳
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۴
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۷
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۸
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۹
گزینه 2صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۰
گزینه4 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۱
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
گزینه 1صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۴
گزینه 4صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۵
گزینه 2صحیح می باشد.