ورود/ثبت نام

خانمي يك ميليارد ريال طلبكار است و فوت مي كند. يكي از دو وارث وي مجنون است. چنانچه براي مطالبه سهمي مجنون، اقامه دعوي لازم شود، درخصوص تنظيم دادخواست، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) درهرحال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود.
۲) درهرحال، نام و مشخصات ولیّ خاص یا قیّم، بسته به مورد، باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود.
۳) درهرحال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود، مگرآنکه جنون متصل به زمان صغر نباشد.
۴) درهرحال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود، مگرآنکه جنون متصل به زمان صغر باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به استناد مواد ۲ و بند ۱ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی