ورود/ثبت نام

مردي عليه خانمي با ادعاي رابطه زوجيت شرعي، دعوي الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج اقامه مي كند. علي رغم انكار رابطه زوجيت توسط خوانده، نهايتاً دادگاه تجديدنظر اصل نكاح را احراز و حكم شايسته صادر مي نمايد. محكوم عليه در مهلت مقرر نسبت به اين حكم، دادخواست اعاده دادرسي مطرح مي كند، اما دادگاه تجديدنظر، قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسي را صادر مي نمايد. درخصوص شكايت محكوم عليه از اين قرار، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) قابل فرجام است.
۲) قابل هیچ نوع شکایتی نیست.
۳) فقط چنانچه نکاح دائم باشد، قابل فرجام است.
۴) فقط چنانچه جهت اعاده دادرسی، جعلیت مستند حکم باشد، قابل فرجام است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 1صحیح است. به استناد رأی وحدت رویه عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای متفرع از احکام قابل فرجام را جزء قرارهای قابل فرجام مقرر نموده است و توجهاً به قسمت (۱) بند مرقومه که مطلق قرارهای رد دادخواست شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشورمطابق رأی وحدت رویه مذکور: نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد را قابل فرجام دانسته است، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است؛ بنابر نظر اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.