ورود/ثبت نام

وكيلِ شخص «الف»، دعوايي به خواسته ده ميليارد ريال عليه شخص «ب» در دادگاه عمومي اقامه مي كند. به درخواست وكيل خواهان، قرار تأمين خواسته نسبت به تمام خواسته در تاريخ ۱/۳/ ۱۴۰۰ صادر و در تاريخ ۵/۳/ ۱۴۰۰ به خوانده ابلاغ مي شود. درخصوص حق تقدم خواهان مزبور بر ساير بستانكاران خوانده، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) فقط درصورتی حق تقدم به وجود می آید که خوانده، تاجر باشد.
۲) حق تقدم از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته به وجود می آید.
۳) حق تقدم از تاریخ ابلاغ قرار تأمین خواسته به وجود می آید.
۴) هیچ حق تقدمی به وجود نمی آید.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. صرف صدور قرار تأمین خواسته و یا ابلاغ آن به درخواست کننده موجب حق تقدم او نمی شود اما چنانچــه قـرار اجــراگردد مطابق مواد ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی حق تقدم ایجاد می شود.