ورود/ثبت نام

خواهان، دعوايي در دادگاه عمومي اقامه مينمايد. خوانده با استناد به حكم قطعي دادگاه، ايراد امر قضاوت شده مطرح مي كند و دادگاه ايراد را پذيرفته و قرار ردّ دعوي صادر مي نمايد و قرار قطعي مي شود. چنانچه وارثِ خواهان، همان دعوي را با همان موضوع و همان سبب، بر عليه همان خوانده مطرح كند، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) اگر همان دادگاه نباشد، به ماهیت دعوی رسیدگی می کند.
۲) دادگاه باید به استناد قرار ردّ دعوی پیشین، قرار ردّ دعوی صادر کند.
۳) دادگاه باید قرار ردّ دعوی به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده صادر کند.
۴) دادگاه باید به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده، قرار سقوط دعوی صادر کند.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به استناد بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی