ورود/ثبت نام

مالي در اجراي حكم، به مزايده گذاشته می شود. در مزايده، مال نصيب محكوم له مي شود. درخصوص حق مالك، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) اعم از آنکه مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکوم له با دادن بالاترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می تواند ظرف سه ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
۲) اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
۳) اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
۴) اگر مال غیرمنقول باشد و محکومله با دادن بالاترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به استناد ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶