ورود/ثبت نام

چنانچه وكيل دادگستري پس از اخذ پروانه وكالت، محكوميت مؤثر كيفري دارا شود، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکلا یا شاکی به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.
۲) موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکلا به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.
۳) موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکلا به دادسرای انتظامی قضات اعلام و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.
۴) موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکلا به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام و درخواست رسیدگی می شود اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب1376 مطابق تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن د به درخواست متقاضی میباشد هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس ازمنوط ر سید گی نسبت به تسفرید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میکند پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.»