ورود/ثبت نام

حكمي از دادگاه صادر و لازم الاجرا می شود. درخصوص حق محكوم له نسبت به درخواست حبس محكوم عليه با رعايت ساير شرايط، كدام مورد درباره محكوم به صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و محکوم به پولی تمام احکام حقوقی
۲) فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و وجه هر نوع سند
۳) فقط دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و وجه هر نوع سند
۴) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، وجه سفته و وجه چک

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استناد ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کلیه محکومیتهای مالی از جمله ،دیه ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود.