ورود/ثبت نام

شخصي در ديوان عدالت اداري، عليه شهرداري شهري در مورد صدور پروانه ساختماني براي ملك خود شكايت مي كند. شعبه بدوي ديوان عدالت اداري با صدور حكم به ورود شكايت، شهرداري را ملزم به صدور پروانه ساختماني مي نمايد. اين حكم به شهرداري ابلاغ می شود و در مهلت مقرر نسبت به آن تجديدنظرخواهي شده و پرونده به شعبه تجديدنظر ديوان ارسال می شود. پس از آن، قاضي صادركننده حكم بدوي به شعبه تجديدنظر اعلام مي كند كه حكم را اشتباهاً به استناد قانون منسوخ صادر كرده است. دراين صورت، در مورد تكليف شعبه تجديدنظر، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) باید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به همان شعبه بدوی اعاده نماید.
۲) باید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به شعبه هم عرض بدوی ارسال نماید.
۳) با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی و رأی صادر می کند.
۴) باید اعلام اشتباه قاضی را به رئیس دیوان اعلام کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به استناد ماده ۷۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مطابق ماده ۷۴ قانون مذکور:«چنانچه قاضی شعبه بدوی صادر کننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه رای صادر شده را نقض مینماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.»