ورود/ثبت نام

دادرس در کدام صورت، ملزم است برابر اماره قانونی، رأی صادر کند؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) وجدان او را اقناع کند و دلیل مخالف آن هم وجود نداشته باشد.
۲) دلیل و اماره مخالف آن وجود نداشته باشد.
۳) وجدان او را اقناع کند.
۴) وجدان او را اقناع کند و دلیل و اماره مخالق آن هم وجود نداشته باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.