ورود/ثبت نام

سفته اي توسط تاجري، در وجه تاجر ديگري صادر شده است. اگر سفته عندالمطالبه باشد و دارنده بخواهد عليه صادركننده و ضامن او طرح دعوي نمايد، حداكثر فرصت قانوني براي طرح دعوي عليه ايشان، كدام است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) تا ۶ سال از تاریخ صدور سفته
۲) تا ۷ سال از تاریخ صدور سفته
۳) تا ۵ سال از تاریخ صدور سفته
۴) برای دعوی علیه صادرکننده تا ۶ سال و برای دعوی علیه ضامن او، تا یک سال از تاریخ صدور

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.