ورود/ثبت نام

 شخص «الف»، آپارتماني را از شخص «ب» پيش خريد مي كند و با توافق طرفين، خسارت تأخير در تحويل آپارتمان، روزانه مبلغ۴ ميليون ريال تعيين مي شود. چنانچه مواد مندرج در ماده ۲ قانون پيش فروش ساختمان در قرارداد رسمي پيش فروش تصريح شده باشد، درصورت تأخير شخص «ب» در تحويل آپارتمان، شخص «الف» مستحق چه ميزان خسارت است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) چهار میلیون ریال، مگر اینکه این مبلغ از اجرت المثل آپارتمان بیشتر باشد.
۲) چهار میلیون ریال، مگراینکه اجرت المثل آپارتمان بیشتر باشد.
۳) درهرحال، به میزان اجرت المثل آپارتمان
۴) در هر حال، چهار میلیون ریال

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد ماده ۶ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹