ورود/ثبت نام

كدام مورد درخصوص مسئوليت مدني دولت، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) در اعمال حاکمیتی، دولت همیشه معاف از پرداخت خسارت است.
۲) تمام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از قلمرو شمول ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی خارج هستند.
۳) چنانچه خسارت ناشی از نقص تشکیلات دولت و تقصیر کارمند دولت باشد، مسئولیت آن دو اشتراکی است.
۴) اصولاً درصورت تقصیر کارمند دولت، خسارت زیاندیده توسط دولت جبران نخواهد شد، اما در مورد خساراتی که صرفاً ناشی از اشتباه کارمند دولت است، خسارت زیاندیده توسط دولت جبران می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»