ورود/ثبت نام

اگر در دادگاه بخش و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار اناطه صادر شود، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار، کدام مرجع است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) دادگاه کیفری دو شهرستان
۲) این قرار قابل اعتراض نیست.
۳) اگر توسط رئیس دادگاه صادر شود، دادرسی علی البدل و اگر توسط دادرس علی البدل صادر شود، رئیس دادگاه
۴) دادگاه تجدیدنظر استان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.