ورود/ثبت نام

با صدور حكم ورشكستگي، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) کلیه معاملات توسط مدیر تصفیه انجام می شود، لکن اعمال حقوقیِ شخصیِ تاجر، به جز تعیین مهریه برای همسر تاجر ورشکسته، به وسیله خود تاجر انجام می شود.
۲) عملیات اجرایی وصول محکوم به ،به طرفیت خودِ ورشکسته ادامه یافته و عملیات اجرایی جدید علیه مدیر تصفیه آغاز می شود.
۳) عملیات اجرایی وصول محکوم به علیه ورشکسته، متوقف شده و مراتب به مدیر یا اداره تصفیه اعلام می شود.
۴) کلیه اعمال حقوقی تاجر، باید با نظارت مدیر تصفیه انجام شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به استناد ماده ۴۱۹ قانون تجارت