ورود/ثبت نام

شخصی به جهت ارتکاب معامله مال مسروقه (با مجازات قانونی شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق)، به طور قطعی به دو سال و نیم حبس و ۴۵ ضربه شلاق محکوم شده است. پس از تحمل شلاق و یک سوم حبس، بقیه مجازات حبس او مشمول تعليق اجرای مجازات شده است. او در دوران تعلیق، مرتکب خیانت در امانت (با مجازات قانونی شش ماه تا سه سال حبس) می شود. بر اساس مقررات تکرار جرم، مجازات قانونی وی کدام است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) حبس از سه سال تا چهار سال و شش ماه
۲) چهار سال و شش ماه حبس
۳) سه سال حبس
۴) مشمول تکرار نمی شود و مجازات مرتکب بین شش ماه تا سه سال حبس معین می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.