ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷

۱- امام خمینی (ره) در وصیت نامه سیاسی – الهی هدف شرارت ها و توطئه های داخلی را در چه می دانند؟

۱) ایجاد کودتای داخلی
٢) ایجاد اختلاف
٣) به انزوا کشاندن روحانیت
۴) براندازی جمهوری اسلامی

۲- مصوبات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در چه صورتی معتبر خواهد بود؟

۱) در صورتی که به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.
٢) در صورتی که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
٣) در صورتی که با حضور شورای نگهبان به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.
۴) در صورتی که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.

۳- کدام سازمان وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمان های اداری و اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد؟

١) دیوان عدالت اداری
۲) سازمان بازرسی کل کشور
٣) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۴) وزارت امور اقتصادی و دارایی

۴- در قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد کدام یک از موارد زیر پیش بینی نشده است؟

۱) اعلام متجاوز
۲) برقراری آتش بس
٣) عقب نشینی نیروها به پشت مرزهای بین امللی
۴) تشکیل کمیسونی توسط دبیر کل برای تعیین مسئول شروع جنگ

۵.تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور بر عهده چه نهادی است؟

١) شورای عالی کشور
۲) شورای عالی امنیت ملی
٣) دیوان عدالت اداری
۴) کمیسیون امنیت ملی

۶- تنظیم گزارش تفریغ بودجه هر سال بر عهده چه مرجعی است؟

۱) مجلس
٢) دیوان محاسبات کشور
٣) دیوان عدالت اداری
۴) دولت

۷- کمیته اسلامی صلح، توسط سازمان کنفرانس اسلامی برای پایان دادن به جنگ کدام کشورها تشکیل شد؟

۱) عراق و ایران
۲) عراق و کویت
٣) سوریه و فلسطین
۴) سوریه و لبنان

۸- دو برابر و نیم پول هوشنگ دوازده ریال کمتر از چهار برابر آن است، هوشنگ چند سکه دو ریالی دارد؟

۱) ۸
۲) ۴۳
۳) ۶
۴) هیچکدام

۹- على ۷۵ % از درآمد ماهیانه اش را خرج و بقیه اش را پس انداز می کند اگر پس انداز یک سال او ۱۸۰۰۰۰ تومان باشد متوسط خرج هر ماه علی چند تومان است؟

۱) ۴۵۰۰۰
۲) ۴۸۰۰۰
۳) ۵۰۰۰۰
۴) ۵۲۰۰۰

۱۰- در دانشکده ای ۱۵ %زنان و ۲۰ % مردان بر روی یک پروژه کار می کنند، اگر ۶۰ % دانشکده را زنان تشکیل دهند چه درصدی از دانشکده روی این پروژه کار می کنند؟

۱- ۱۲
۲- ۱۹
۳) ۴۰
۴- ۴۸

۱۱- یک استخر خالی می تواند از طریق یک لوله وروردی در ۳ ساعت پر شود و میتواند به وسیله یک لوله خروجی در ۶ ساعت کامل تخلیه شود اگر هر دو لوله در یک زمان باز باشد در چند ساعت این استخر پر می شود؟

۱) ۴
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۱۲- در ماه های ۳۱ روزی کدام روز هفته ۵ بار تکرار می شود؟

۱) فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول ماه است
۲) فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول دوم و سوم ماه است
٣) فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول دوم ماه است
۴- فقط روزهایی از هفته که مصادف شنبه یکشنبه و دوشنبه است.

۱۳- در یک شهر خیابان ها در امتداد شمال به جنوب و شرق به غرب کشیده شده اند یک اتومبیل که از طرف شرق به اغرب حرکت می کند در چهار راه اول به طرف چپ و در دو چهار راه بعدی به طرف راست حرکت می کند مسیر اتومبیل به کدام طرف است؟

۱) غرب
۲) شمال
٣) جنوب
۴) شرق

۱۴- یک پلنگ می تواند در ۲ ساعت یک گوسفند را بخورد و یک گرگ در ۳ ساعت و یک روباه در ۶ ساعت ، چقدر زمان لازم است تا همه آنها باهم یک گوسفند را بخورند؟

۱) نیم ساعت
۲) یک ساعت
٣) ۵/۱
۴) سه ساعت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.