ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷

۱- الف خودروی متعلق به پدر خود را به ب می فروشد و شرط می کند که ظرف یک ماه تنفیذ خود را نسبت به این عقد تحصیل کند لیکن پدر وی تا این تاریخ نه رد اعلام می کند و نه قبول در این صورت:

۱) عقد بلااثر و باطل می گردد
۲) ب حق دارد معامله را به هم بزند
٣) تنها در صورتی که ب از این عدم اعلام نظر مالک متضرر می گردد حق به هم زدن معامله را دارد.
۴) تنها در صورتی که در عقد این حق برای ب پیش بینی شده باشد حق به هم زدن معامله را دارد.

۲- الف با مال متعلق به برادر خود در مورد وصیت انجام می دهد: یک دهم اموال برادرش را از سوی برادرش به نفع همسر برادرش وصیت نموده ، یک دهم دیگر از اموال برادرش را از سوی خود و به نفع همسر خود وصیت کرده در رابطه با وضعیت این وصیت کدام گزینه صحیح است؟

۱) هر دو وصیت باطل است
۲) هر دو وصیت غیرنافذ است
٣) اولی باطل و دومی غیرنافذ
۴) اولی غیرنافذ و دومی باطل است

۳- ایجاب و قبول عقد رهنی خوانده شده لیکن هنوز عين مرهونه به قبض مرتهن داده نشده است، در این صورت:

۱) مرتهن می تواند الزام راهن را به قبض عين مرهونه از دادگاه تقاضا کند.
۲) راهن می تواند از به قبض دادن عين مرهونه خودداری کند.
٣) راهن در صورت عدم اقباض عين مرهونه باید خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را جبران نماید.
۴) مرتهن میتواند عقد رهن را فسخ نماید و در این صورت مطالبه خسارت کند.

۴- بعد از اینکه سند رسمی نکاح در دفتر رسمی ازدواج و طلاق تنظیم شد، کاهش و افزایش مهریه مندرج در آن از طريق تنظيم اقرارنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی:

۱) در هر حال مجاز است
۲) فقط نسبت به کاهش مهریه مجاز است.
۳) فقط نسبت به افزایش مجاز است.
۴) در هیچ مورد مجاز نیست.

۵- در صورتی که وراث، منحصر باشند در دو دختر، پدر و زوجه میت سهم پدر از كل ماترک میت عبارت است از:

۱) یک ششم از کل به فرض
۲) یک ششم از کل به فرض به علاوه یک ششم از مازاد بر فروض به رد
٣) یک ششم از کل به فرض به علاوه یک پنجم از مازاد بر فروض به رد
۴) یک ششم از کل به فرض و یک ششم از کل به رد جمعاً یک سوم

۶- آقای الف از خانم (ب) در مقابل ج ضمانت نموده که چنانچه در محل کار، خانم (ب) خسارتی وارد نمود وی ضامن پرداخت خسارت باشد) وضعیت عقد ضمان چیست؟

۱) عقد باطل است.
۲) عقد غير نافذ موقوف است.
۳) عقد صحیح است.
۴) به عنوان یک عقد غیر معین صحیح است.

۷- اگر بعد از صدور اجرائیه ثبتی به طرفیت بدهکار نام برده برای فرار از دین مالی را به دیگری بفروشد و آن دیگری به رغم اینکه قصد جدی برای خرید دارد و به ثمن واقعی آن مال را خریداری نموده ولی از انگیزه فروشنده اطلاع داشته است در این صورت ذینفع اجرائیه ثبتی می تواند ……….. :

۱) در هر حال آن مال را از خریدار و یا منتقل اليه بعدی مسترد نماید
۲) آن مال را فقط در صورتی که خریدار منتقل ننموده باشد از وی مسترد نماید و در صورت انتقال مثل یا قیمت آن را از او مطالبه کند.
٣) در هر حال از خریدار مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.
۴) فقط به فروشنده برای مطالبه مثل یا قیمت رجوع کند.

۸- وزارت مسکن و شهرسازی تعدادی آپارتمان به قیمت تمام شده به نیازمندان واگذار نموده و قصد دارد در قرارداد شرط نماید که آنان حق فروش آپارتمان را نداشته باشند چنین شرطی:

١) اگر مدت داشته باشد صحیح است.
٢) در هر حال صحیح است.
٣) اگر مدت نداشته باشد صحیح است.
۴) در هر حال باطل است.

۹- الف به یکی از نواده های خود زمینی برای خانه مسکونی هبه می کند این هبه:

۱) در هر حال قابل رجوع است.
۲) قبل از احداث خانه مسکونی قابل رجوع است و بعد از آن غیر قابل رجوع .
۳) تا زمانی که متهب به دیگری به یکی از عقود ناقله منتقل ننموده قابل رجوع است
۴) در هیچ حال قابل رجوع نیست.

۱۰- در صورتی که الف آپارتمان متعلق به خود را بفروشد شخص جیم که مالک آپارتمان فوقانی وی است:

۱) در هر حال حق شفعه دارد.
٢) در صورتی که فقط همین دو آپارتمان بر روی عرصه ایجاد شده باشد حق شفعه دارد حتی اگر مجری و ممر مشاعی نداشته باشند.
٣) در صورتی که فقط همین دو آپارتمان بر روی عرصه ایجاد شده باشد حق شفعه دارد به شرط اینکه مجری یا ممر مشاعی نیز داشته باشند.
۴) در هیچ حال حق شفعه ندارد.

۱۱- در عقد بیع شرط شده که چنانچه مشتری در پرداخت هر یک از اقساط بیش از سه روز تأخیر داشته باشد، برای بایع حق فسخ ایجاد می شود که می تواند ظرف مدت یک ماه آن را اعمال نماید چنین شرطی:

١) شرط نتیجه است و ابتدا باید الزام مشتری به پرداخت ثمن از دادگاه درخواست شود و سپس امکان فسخ وجود دارد.
۲) شرط نتیجه است و به محض تأخیر بیش از سه روز در پرداخت ثمن امکان فسخ وجود دارد.
٣) شرط فعل است و ابتدا باید الزام مشتری به پرداخت ثمن از دادگاه درخواست شود و سپس امکان فسخ وجود دارد.
۴) شرط فعل است و به محض تأخیر بیش از سه روز در پرداخت ثمن امکان فسخ وجود دارد.

۱۲- چنانچه هزار کیلو برنج موجود فروخته شود ولی قبل از تسلیم نصف آن با تقصیر بایع تلف شود در این صورت:

۱) بیع نسبت به تمام هزار کیلو صحیح است لیکن بایع باید بدل بخش تلف شده را به مشتری پرداخت کند.
۲) بیع نسبت به نصف باقیمانده صحیح است و نسبت به نصف تلف شده منفسخ می گردد.
۳) بیع نسبت به تمام هزار کیلو صحیح است ولی مشتری نسبت به کل حق فسخ دارد.
۴) بیع نسبت به نصف باقیمانده صحیح است و مشتری نسبت به نصف تلف شده حق فسخ دارد.

۱۳- در عقد اجاره به شرط تملیک شرط شده که عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره موجب انفساخ عقد می گردد مستأجر در موعد معین معادل قسط تعیین شده به موجر می پردازد ولی با توجه به اینکه مستأجر دین دیگری نیز به موجر داشته موجر مبلغ دریافتی را بابت همان دین محسوب می کند و معتقد است چون قسط اجاره بها پرداخت نشده اجاره به شرط تملیک منفسخ شده است به نظر شما:

۱) حق با موجر است.
۲) حق با مستأجر است.
٣) با قرعه تعیین می شود که کدام دین پرداخت شده است
۴) دادگاه تعیین می کند که کدام دین پرداخت شده است.

۱۴- در صورت عدم تحقق نتیجه مورد شرط:

۱) مشروط عليه باید آن را محقق سازد
۲) عقد مشروط باطل است.
٣) عقد مشروط قابل فسخ است
۴) عقد مشروط قابل اجرا است.

۱۵- بر طبق قانون مدنی هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی بسازد یا درخت یا غیر آن را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت………

۱) فقط می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد.
۲) فقط می تواند قیمت آن را اخذ کند.
٣) باید راه حلی را که قاضی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مناسب می داند بپذیرد.
۴) می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نماید.

۱۶- ناصر اتومبیلی از احمد به عاریه می گیرد و بدون اذن آن را به تصرف نادر که جاهل به موضوع بوده می دهد معیر متعاقب آن اتومبیل را مطالبه ولی مستعیر از رد آن امتناع می کند پس از امتناع نادر با اتومبیل دیگری که راننده اش مقصر بوده است تصادف می نماید مالک اتومبیل برای جبران خسارت به چه کسی می تواند رجوع کند؟

١) به مستعير
٢) به مستعیر و نادر و راننده مقصر
٣) به مستعیر و راننده مقصر
۴) فقط به راننده مقصر

۱۷- اگر مادر و فرزندی یکی در قضیه همدم و دیگری در قضیه غرق بمیرند و تاریخ موت فرزند معلوم ولی تاریخ موت مادر مجهول باشد در این صورت:

۱) هیچ کدام از یکدیگر ارث نمی برند.
۲) هر دو از هم ارث می برند.
٣) فرزند از مادر ارث می برد.
۴) مادر از فرزند ارث می برد.

۱۸- هرگاه درنکاح خیار شرط شده باشد شرط…….. و نکاح ……….. است.

۱) باطل – باطل
۲) باطل – صحيح
٣) باطل – غیرنافذ
۴) صحيح – صحيح

۱۹- کدام مورد زیر عقد خیاری محسوب می شود؟

۱) واجد خیار تخلف شرط باشد.
۲) واجد خیار شرط باشد.
٣) وأجد یکی از خیارات مشترک باشد.
۴) واجد یکی از خیارات مختص باشد.

۲۰- اگر در ضمن عقد الزمی انجام عملی متعارف بر یکی از متعاملین شرط شود و او قبل از انجام عمل فوت کند عقد و شرط چه وضعی دارد؟

۱) باید از اموال متوفی شرط به وسیله دیگری اجرا شود.
۲) چون انجام شرط ممتنع شده مشروط له حق فسخ عقد را دارد.
۳) چون انجام شرط غیر ممکن شده فقط شرط باطل است.
۴) مشروط له فقط حق درخواست خسارت ناشی از عدم انجام شرط را دارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 1صحیح می باشد.