ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷

۱- دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به کدام مرجع زیر است؟

١) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲) رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل دفترخانه
٣) وزارت دادگستری جمهوری اسلامی
۴) وزارت کشور

۲- اداره امور دفتر اسناد رسمی به عهده کدام شخص است؟

۱) سردفتر اسناد رسمی
۲) رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل دفتر خانه
٣) کارمند مسئول دفتر اسناد رسمی
۴) دفتریار و نماینده

۳- کدام گزینه در رابطه با انتصاب سردفتر اسناد رسمی صحیح است؟ «سردفتر اسناد رسمی با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران ………… منصوب می گردد»

١) به موجب ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲) بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ابلاغ وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران
٣) بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه یا معاون او
۴) بنا به پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران به موجب ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۴- انتصاب دفتریار، با توجه به این که در هر دفتر اسناد رسمی یک نفر علاوه بر سردفتر به نام دفتریار اول که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارد چگونه صورت می گیرد؟

۱) با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه
٢) با پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
٣) با پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران
۴) با پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ کانون سردفتران و دفتریاران تهران

۵- رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در کدام مرجع باید صورت گیرد؟

١) کانون سردفتران و دفتریاران تهران
٢) کانون سردفتران و دفتریاران استان مربوط
٣) دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران تهران
۴) اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۶- مرجع صالح برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران کدام است؟

١) دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران ثبت استان مربوط
۲) دادگاه انتظامی قضات استان
٣) دادگاه انتظامی سردفتران کانون سردفتران
۴) دادگاه تجدید نظر استان

۷- ترکیب اعضاء دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران کدام است؟

۱) مرکب از رئیس یا مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران و مدیر کل امور استاد و سردفتران سازمان ثبت و یکی از سردفتران تهران به انتخاب کانون
۲) مرکب از یکی از قضات دیوان عالی کشور و مدیر کل ثبت استان تهران و یکی از سردفتران شاغل تهران به انتخاب رئیس سازمان ثبت
٣) مرکب از رئیس یا مستشار یکی از شعب دیوان عالی کشور و معاون امور استاد سازمان ثبت و سردفتر عضو اصلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران
۴) مرکب از یکی از قضات دادسرای دیوان عالی کشور و یکی از معاونین سازمان ثبت و یکی از سردفتران اسناد رسمی تهران به انتخاب کانون

۸- کدام گزینه در رابطه با تعریف سند رسمی در قانون و مقررات ثبت صدق می کند؟ «سند رسمی عبارت است از…………….

۱) سندی که در دفتر اسناد رسمی در ورقه مخصوصی تنظیم و ثبت و به امضاء طرفین سند و سردفتر و دفتریار می رسد.
٢) سندی که در ادارات ثبت اسناد و املاک در ورقه مخصوصی تنظیم و به امضاء متعاملین و مسئول اداره می رسد.
۳) سندی که در هر یک از ادارات دولتی تنظیم و به امضاء مسئول اداره می رسد.
۴) سندی که در هر یک از مراجع قضائی تنظیم و به امضاء قاضی می رسد.

۹- کدام یک از مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی است؟

۱) قضاوت و وکالت دادگستری
٢) اشتغال به امر تجارت
۳) عضویت در هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های تجاری و مدیریت روزنامه یا مجله به غیر از مجله کانون سردفتران
۴) هر سه مورد

۱۰- هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف سردفتر از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار بیفتد و ضرری متوجه اشخاص صاحب سند شود مسئولیت سردفتر متخلف چیست؟

۱) سردفتر متخلف فقط به مجازات انتظامی محکوم می شود.
۲) سردفتر علاوه بر مجازات انتظامی، مسئول جبران خسارت خواهد بود
٣) سردفتر فقط مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص است.
۴) سردفتر در این خصوص به مجازات کیفری محکوم می گردد.

۱۱- نسبت به سند رسمی در مرجع قضایی ادعای جعل شده است، قاضی، دفتر ثبت « دفتر سردفتر» سند مذکور را جهت ملاحظه مطالبه کرده است، وظیفه سردفتر چیست؟

۱) سردفتر بنا به خواسته مرجع قضایی باید دفتر مربوط را به مرجع قضایی تسلیم کند
۲) سردفتر تکلیفی در خصوص مورد ندارد.
٣) سردفتر شخصاً دفتر مورد مطالبه را به همراه خود به مرجع مذکور برده تا در حضور او ثبت سند مورد ملاحظه قاضی قرار گیرد.
۴) در صورت مطالبه مرجع قضایی، اصل سند موجود در دفترخانه لاک و مهر شده به مرجع مذکور تسلیم و در صورت نیاز به ملاحظه دفتر ثبت، باید در محل دفترخانه آن را ملاحظه کند.

۱۲- اگر علیه سردفتر اسناد رسمی به اتهام جنایات عمومی از سوی مرجع قضایی کیفر خواست صادر شود، وضعیت سردفتر متهم چگونه خواهد شد؟

۱) با سپردن تأمین مناسب و وثیقه تا صدور حکم قطعی کماکان به کار سردفتری اشتغال خواهد داشت.
۲) تا صدور حکم قطعی سردفتر از اشتغال به سردفتری تعلیق می گردد.
٣) به محض صدور کیفر خواست، سردفتر از شغل خود مستعفی می گردد
۴) تا صدور حکم قطعی سردفتر از شغل خود منفصل می شود.

۱۳- شخصی که متولد ۱۳۳۱ است در سال ۱۳۵۲ به دفتریاری اول و نماینده در دفتر اسناد رسمی تعیین شده است بدون فاصله در سال ۱۳۹۰ به سردفتری اسناد رسمی منصوب گردیده است سن بازنشستگی اجباری این سردفتر کدام است؟

۱) ۷۰ سال
۲) ۶۵ سال
۳) ۵۱ سال
۴) ۶۰ سال

۱۴- اگر سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود وضعیت اشتغال وی چگونه خواهد بود؟

۱) سردفتر از سمت سردفتری در مدت نمایندگی مجلس مستعفی می گردد.
۲) سردفتر با حفظ سمت خود، تا پایان نمایندگی دفتر خانه توسط فرد معرفی شده از سوی سردفتر اداره می شود.
٣) با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور و دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر مذكور معرفی می شود اداره می گردد
۴) انتخاب به نمایندگی مجلس، موثر در اشتغال به سردفتری فرد نمی باشد.

۱۵- نحوه امضاء اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می کند توسط طرفین سند چگونه می باشد؟

۱) تصدیق و امضاء سند توسط طرف متعهد کافی است.
۲) طرفین سند «متعهد و متعهدله» باید برای اینکه سند معتبر باشد آن را امضاء کنند
٣) نیازی به امضای طرفین سند در تعهد نامه نمی باشد.
۴) تفاوتی بین این سند و اسناد مربوط به عقود دیگر نیست.

۱۶- چنانچه یکی از طرفین سند بی سواد باشد تنظیم و ثبت سند به چه نحو باید صورت گیرد؟

۱) سردفتر، سند را برای فرد بی سواد قرائت کرده و تأیید او را گواهی می کند.
۲) تفاوتی برای تنظیم و ثبت سند برای افراد بی سواد و با سواد نیست.
٣) فرد بی سواد باید به معیت خود یک نفر با سواد مورد اعتمادش را در دفترخانه حاضر کرده تا در موقع قرائت ثبت و امضاء حضور داشته باشد
۴) از تنظیم و ثبت برای فرد بی سواد باید خودداری گردد.

۱۷- اگر در دفتر ثبت، سندی پس از امضاء کلماتی پاک شده و به جای آنها کلماتی نوشته و الحاق گردد، وضعیت ثبت این سند چگونه خواهد بود؟

۱) تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفتر ثبت اسناد ممنوع و كليه الحاقات و نوشته شده به جای کلمات پاک شده از درجه اعتبار ساقط خواهد بود
٢) اگر سردفتر خود احراز کند که کلماتی اشتباه درج شده اصلاح به هر نحوی که مقدور باشد صحیح است
٣) در صورت احراز اشتباه کلماتی در ثبت سند اصلاح کلمات اشتباه با حضور احد از طرفین سند به هر نحوی که مقدور باشد صحیح است.
۴) ثبت سند مذکور در دفتر محو شده و مفاد سند در صفحه دیگر دفتر از بدو تا ختم مجدداً ثبت و به امضاء می رسد.

۱۸– دو نفر برای تنظیم و ثبت سند عقد بیع که هر یک دارای بیش از ۲۰ سال سن هستند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و مدارک لازمه را ارائه کرده اند فرد دیگری به همان دفتر خانه مراجعه و ادعا کرده که یکی از دو نفر مذکور محجور است وظیفه سردفتر چیست؟

۱) از تنظیم سند بدون حضور قیم یا ولی خودداری کند.
۲) سردفتر مکلف به تنظیم سند مراجعین بوده و محجور شدن فرد باعث رد تنظیم سند نمی گردد.
٣) از تنظیم سند برای فردی که به ادعای دیگری محجور است باید امتناع کند.
۴) محجوریت افراد در این مورد احتیاج به حکم دادگاه دارد و در صورت وجود محجوریت بدون حضور قیم یا ولی محجور از تنظیم سند باید خودداری شود.

۱۹- سردفتر اسناد رسمی به موجب حکم دادگاه انتظامی سردفتران از سردفتری منفصل شده است پس از تحویل سوابق دفترخانه به کفیل؛ سردفتر منفصل در دفترخانه خود حاضر و مبادرت به تنظیم و ثبت سند کرده است، وضعیت سند ثبت شده توسط سردفتر منفصل چگونه خواهد بود؟

۱) سند مزبور در صورتی که دارای امضاء طرفین باشد اعتبار سند عادی را خواهد داشت
٢) سند مزبور اعتبار سند رسمی را دارد.
٣) انفصال از سردفتری موجب زایل شدن صالحیت تنظیم و ثبت سند توسط سردفتر نمی گردد.
۴) سند مزبور رسمی بوده و مسئولیتی متوجه صاحبان سند نمی گردد.

۲۰- مرجع صدور اجرائیه اسناد رسمی به تقاضای ذی نفع کدام است؟

۱) دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند
٢) اداره ثبت اسناد و املاک محل تنظیم سند
٣) مرجع صالح قضائی محل تنظیم سند
۴) شورای حل اختلاف محل تنظیم سند

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه1 صحیح می باشد.