ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷

۱- در تعارض ادله کیفری با یکدیگر به ترتیب زیر عمل می شود:

١) اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدس است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند مقدم است.
۲) شهادت شرعی بر سند و اقرار قسامه و سوگند مقدم است.
۳) سند بر اقرار مقدم است و اقرار بر شهادت شرعی مقدم است.
۴) سند بر شهادت و سوگند و قسامه مقدم است.

۲- آیا قذف به شیوه الکترونیکی هم محقق می شود؟

۱) بله
۲) خیر
٣) اگر شرایط دیگر قذف محقق باشد طريق الكترونیکی تفاوتی نمی کند.
۴) یک و سه صحیح است.

۳- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف:

۱) اعمال نمی شود.
٢) اعمال می شود.
٣) فقط در جرائم تعزیری درجه ۷ به بالا اعمال می شود.
۴) هیچ کدام

۴- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از :

١) سه نفر یا بیشتر باشد.
۲) برای ارتکاب جرم تشکیل شود.
٣) پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شود
۴) هر سه گزینه صحیح است.

۵- هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند آیا به اتهام شروع به جرم تعقیب خواهد شد؟

۱) بله
۲) خیر
٣) به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی شود اما اگر همان مقداری که مرتکب شده جرم باشد به مجازات آن جرم محکوم می شود.
۴) به اتهام شروع به جرم و نیز همان جرم تامی که مرتکب شده است محکوم می شود.

۶- اگر مرتکب جرم اصلی به دلیل صغر یا جنون قابل تعقیب نباشد، در خصوص مجازات معاون کدام گزینه صحیح است؟

۱) معاف می شود.
٢) به مجازات معاونت در آن جرم با لحاظ تخفیف در مجازات محکوم می شود.
٣) به مجازات شرکت در آن جرم محکوم می شود.
۴) تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

۷- در جنایتی که علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نیز گردد:

١) دو دیه کامل ثابت می شود
۲) یک دیه کامل به علاوه ارش ثابت می شود.
٣) یک دیه کامل ثابت می شود.
۴) نصف دیه کامل به علاوه ارش ثابت است.

۸- در تحقق جرم استفاده غیر مجاز از مهر شرکت سهامی خاص کافی است که:

۱) شرکت طبق قانون تشکیل شده باشد.
۲) مهر شرکت به صورت غیر مجاز به دست مرتکب رسیده باشد.
٣) استفاده موجب ورود ضرر به حقوق و منافع شرکت یا سهامداران شده باشد.
۴) گزینه الف وب

۹- در موردی که تعدد اقرار شرط است گزینه صحیح کدام است؟

۱) اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
٢) اقرار باید در یک جلسه انجام شود.
٣) در خصوص حد زنا باید اقرار در چند جلسه باشد اما در سایر موارد اقرار در یک جلسه مانعی ندارد.
۴) اقرار باید در چند جلسه انجام شود.

۱۰- در جرم جعل دست خط مقام رهبری با رؤسای سه قوه:

۱) فرقی نمی کند که دستخط مجعول همراه با امضای مجعول باشد یا نه
۲) فرقی نمی کند که دستخط مجعول به اعتبار مقام آنان باشد یا نه
٣) فرقی نمی کند که مقام آنان زائل باشد یا نه
۴) جرم مزبور زمانی محقق است که همراه با مهر با امضای آنها و به اعتبار مقامشان باشد.

۱۱- عدم اعتراض متولی یا نماینده وقف نسبت به تقاضای ثبت ملک اگر همراه با تبانی با متقاضی ثبت باشد:

۱) به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود.
۲) معاونت در خیانت در امانت است
٣) موجب حبس از شش ماه تا دو سال است.
۴) مجازات تبانی برای بردن مال غیر را دارد.

۱۲- در مسایل جزایی اقرار معلق و مشروط:

۱) مطلقاٌ بی اعتبار است.
۲) مطلقاً معتبر است.
۳) در صورتی که مشروط یا معلق عليه در آینده محقق شود معتبر خواهد بود.
۴) اقرار مشروط غیر معتبر و اقرار معلق در صورت تحقق معلق عليه معتبر است.

۱۳- در خصوص شمول مقررات مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات در رابطه با جرم اختلاس بیش از ۵۰۰ میلیون ریال کدام گزینه صحیح تر است؟

١) بله مرور زمان شامل این جرم می شود.
۲) خیر مرور زمان شامل این جرم نمی شود.
٣) مرور زمان تعقیب و صدور حکم ممکن است اما مرور زمان اجرای حکم ممکن نیست.
۴) با توجه به تبصره ماده ۳۶ ق) م) ا اختلاس بیش از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول مرور زمان می شود.

۱۴- در جرم تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر موضوع ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات کدام گزینه شرط نیست؟

۱) مرتکب قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشد.
۲) موجب غارت اموال عمومی شود.
٣) متهم قبل از دستیابی نظام توبه نکرده باشد)
۴) ۱ و ۳ شرط است.

۱۵- استفاده از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی زمانی موجب محکومیت به ۱۰ سال حبس می شود که:

۱) استفاده کننده مستند و مجوز رسمی داخلی یا بین المللی نداشته باشد.
۲) قصد القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات داشته باشد.
۳) ۱و۲
۴) گزینه ۳ به علاوه اینکه استفاده مزبور برای صادرات یا واردات کالا و خدمات انجام شده باشد.

۱۶- شخصی که عمداً مقداری جوهر روی سند متعلق به دیگری بریزد به طوری که متن سند قابل خواندن نباشد مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) تخریب و جعل (تعدد معنوی)
۲) تخریب و جعل (تعدد مادی)
٣) تخریب
۴) جعل

۱۷- در جرم انجام معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت کدام گزینه صحیح تر است؟

۱) معامله اول با سند رسمی معامله دوم با سند عادی باشد.
۲) معامله اول با سند رسمی یا عادی معامله دوم با سند رسمی باشد.
٣) مورد معامله عین باشد یا منفعت، منقول باشد یا غیر منقول تفاوتی در تحقق جرم ندارد.
۴) گزینه ۲ و ۳

۱۸- شخصی پس از حضور در دفتر اسناد رسمی خود را به جای فروشنده اصلی معرفی و استاد انتقال را به جای او امضاء کرده و ثمن معامله را دریافت می کند) سردفتر بعد از خروج متوجه می شود که مالک اصلی کس دیگری بوده که الان مراجعه کرده است) عمل فرد اول:

۱) جعل عنوان است.
۲) فروش مال غیر است.
٣) جعل و کلاهبرداری است.
۴) کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع است) (تعدد معنوی)

۱۹- توافق عادی یا رسمی بین دو یا چند نفر تحت عنوان عقود شرعی و قانونی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید:

۱) ربا محسوب می شود و جرم است.
٢) در بعضی حالات ربا محسوب می شود.
٣) در صورت احراز قصد و هدف عقلایی بلا اشکال است.
۴) در صورت توافق طرفین بلامانع و معتبر است.

۲۰- شخصی با انداختن قطعاتی از پلاستیک فشرده که شبیه سکه ۵۰۰ تومان است به داخل دستگاهی که به صورت خودکار کالا تحویل می دهد چندین مرتبه کالا را بدون دادن پول برداشته است، عمل وی کدام عنوان مجرمانه را دارد؟

۱) سرقت واحد
۲) سرقت های متعدد
۳) نفوذ رایانه ای
۴) تحصیل مال از طریق نامشروع

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه4 صحیح می باشد.