ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷

۱- کدام یک از عبارات زیر در مورد اشتغال خارجیان به تجارت در ایران صحیح است؟

۱) اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران را ندارند.
۲) اتباع خارجه فقط با مشارکت اتباع ایران میتوانند به تجارت اشتغال یابند .
٣) اتباع خارجه بدون محدودیت حق اشتغال به هر نوع تجارت در ایران دارند
۴) اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران را دارند، مگر در زمینه هایی که منع خاص وجود دارد.

۲- کدام یک از موارد زیر معامله تجاری محسوب است؟

۱) تسهیل و نقل و انتقال اموال غیر منقول
۲) تسهيل معاملات ملکی
٣) رهن اموال غیر منقول
۴) نقل و انتقال اموال ملکی

۳- کدام یک از عبارات زير صحیح است؟

۱) معاملات اموال غیر منقول در هیچ صورت تجاری محسوب نمی شود.
۲) معاملات اموال غیر منقول اگر بین دو تاجر باشد تجاری محسوب می شود.
٣) معاملات اموال غیر منقول اگر به قصد فروش باشد تجاری محسوب می شود.
۴- معاملات اموال غیر منقول درهرحال تجاری محسوب می شود.

۴- چنانچه دفاتر تجاری مطابق مقررات قانون تجارت برای امور تجارتی تنظیم و مرتب نشده باشد:

۱) اصلا سندیت ندارد.
۲) بين تجار در امور تجاری سندیت دارد.
۳) فقط عليه صاحب دفتر معتبر است
۴) بين تاجر و غير تاجر در امور تجاری سندیت دارد.

۵- در صورتی که دارایی شرکت منحله برای پرداخت دیون آن کفایت نکنند، اگر میزان دیون باقیمانده شرکت یک میلیارد ریال باشد، برحسب نوع شرکت، شریکی که سهم الشرکه او بیست درصد سرمایه یکصد میلیون ریالی شرکت را تشکیل داده، مسئولیتش در برابر طلبکاران به چه میزان است؟

۱)در شرکت تضامنی دویست میلیون ریال، در شرکت نسبی بیست میلیون ریال و در شرکت با مسئولیت محدود به میزان آورده مسئول است.
۲) در شرکت تضامنی یک میلیارد ریال، در شرکت نسبی بیست میلیون ریال و در شرکت با مسئولیت محدود به میزان آورده مسئول است.
٣) در شرکت تضامنی یک میلیارد ریال، در شرکت نسبی دویست میلیون ریال و در شرکت با مسئولیت محدود مسئول پرداخت بیست میلیون ریال است.
۴) در شرکت تضامنی یک میلیارد ریال، در شرکت نسبی دویست میلیون ریال و در شرکت با مسئولیت محدود هیچ مسئولیتی ندارد.

۶- نقل و انتقال سهم الشرکه که در شرکت های با مسئولیت محدود:

١) به موجب سند رسمی صورت می پذیرد.
٢) در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد.
٣) در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت می رسد.
۴) در دفتر ثبت سهام و اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد.

۷- به ورشکستگی شرکت نسبی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد………………

۱) مشروط بر اینکه دارای شرکت تقسیم نشده باشد و مدیر تصفیه شرکت با آن موافقت کند.
۲) مشروط بر اینکه مدیر تصفیه شرکت با آن موافقت کند.
٣) مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
۴) حتی اگر دارایی شرکت تقسیم شده باشد.

۸- در شرکت تعاونی، در صورت فوت شریک سهم عضو متوفی……….

۱) الزاماً از عین اموال تعاونی به ورثه پرداخت خواهد شد.
٢) الزاماً از وجه نقد تعاونی پرداخت خواهد شد.
۳) ممکن است از عین اموال تعاونی به ورثه پرداخت شود.
۴) ممکن است از وجه نقد تعاونی پرداخت شود در صورتی که در اساسنامه منع نشده باشد.

۹- در حقوق ایران:

۱) صدور برات در وجه حامل و سفته در وجه حامل قانوناً ممنوع است.
۲) صدور سفته در وجه حامل قانوناً ممنوع است.
۳) صدور برات در وجه حامل و سفته در وجه حامل قانوناً مجاز است.
۴) صدور برات در وجه حامل قانون ممنوع است.

۱۰- برات صادره از سوی «الف» مواجه با نکول شده و در نتیجه، خود وی وجه برات را به دارنده می پردازد) در این صورت شرایط و حدود حق رجوع صادر کننده به محال عليه، تابع………..

۱) مقررات راجع به قبولی ثالث قانون تجارت است.
۲) مفهوم مخالف ماده ۲۶۹ ق.ت است.
٣) با مقررات قانون مدنی است
۴ ) منطوق ماه ۲۶۹ ق.ت است.

۱۱- شخص «الف» در قرض دادن ده لیر به شخص «ب» برات صادره از سوی شخص «ب» را که معادل همان مبلغ به واحد ریال است اخذ نموده و در وجه شخص «ج» ظهر نویسی می کند) چنانچه شخص «ج» مبادرت به اعتراض عدم تأدیه نماید،………….

۱) فقط در مطالبه ریال با لیره از شخص «الف» مختار است.
۲) فقط در مطالبه ریال با لیره از شخص «ب» مختار است.
٣) در مطالبه ریال با لیره از هر یک از مسئولین سند مختار است.
۴) نمی تواند جز واحد پول مندرج در سند را از هر یک از مسئولین سند مطالبه نماید.

۱۲- شخص «الف» یک سند تجارتی در وجه «ب» صادر می کند و «ب» نیز آن را در وجه «ج» ظهرنویسی می کند، چنانچه قانون، انتقال سند از «ب» به «ج» را واجد آثار انتقال براتی ندانسته و احکام انتقال مدنی را بر آن بار کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) «ب» ضامن پرداخت است و «ج» مصون از ایرادات «الف» در برابر «ب» است.
۲) «ب» ضامن پرداخت نیست اما «ج» مصون از ایرادات «الف» در برابر «ب» است.
٣) «ب » ضامن پرداخت است اما «ج» مصون از ایرادات «الف» در برابر «ب» نیست.
۴) «ب» ضامن پرداخت نبوده و «ج» مصون از ایرادات «الف» در برابر «ب» نیست.

۱۳- کدام مورد در خصوص ضمانت در اسناد تجاری صحیح است؟

۱) به طور کلی برای طرح دعوا عليه ضامن واخواست الزم نیست.
٢) ضمانت باید توسط شخصی به جز مسئولین سند تجاری باشد.
٣) تعهد ضامن تعهدی مستقل و اصلی است.
۴) هیچ کدام

۱۴- تاجری به قصد جلوگیری از توقف قریب الوقوع، وامی با سود متعارف و بدون وثیقه اخذ می کند، اما توقف بروز نموده و این بار به قصد خروج از حالت توقف و قبل صدور حکم ورشکستگی، وام مشابهی اخذ می کند از نظر مقررات ورشکستگی قراردادهای مذبور چه وضعیتی دارند؟

۱) فقط قرارداد دوم صحیح است.
۲) هر دو قرارداد باطل هستند.
٣) فقط قرارداد اول صحیح است.
۴) هر دو قرارداد صحیح است.

۱۵- متن یک سفته چنین است: «تعهد می کنم مبلغ … ریال در وجه آقای الف بابت خرید یکصد تن برنج در سررسید اول تیرماه ۱۳۹۷ و با شرط خسارت تأخیر تأدیه روزانه یک درصد مبلغ سفته بپردازم » در خصوص این سند، کدام مورد صحیح است؟

۱) متضمن تعهد پرداخت با قید و شرط است، مگر با حذف شرط خسارت تاخیر تأدیه
۲) متضمن تعهد پرداخت با قید و شرط است مگر با حذف سبب صدور سند.
۳) متضمن تعهد پرداخت بدون قید و شرط است.
۴) متضمن تعهد پرداخت با قید و شرط است.

۱۶- براساس حقوق موضوعه ایران، کدام مورد در خصوص محل چک صحیح است؟

۱) مالکیت محل، به دارنده چک منتقل می شود.
۲) دارنده چک نسبت به محل چک، حق عینی ندارد.
٣) وجود محل در تاریخ واقعی صدور چک، یک تکلیف قانونی است.
۴) دارنده چک در مطالبه محل چک، بر سایر طلبکاران صادر کننده حق تقدم دارد.

۱۷- کدام مورد در خصوص ادغام شرکت های سهامی غیر دولتی صحیح است؟

۱) در قوانین موضوعه ایران صرفاً ادغام یک جانبه پذیرفته شده است.
۲) با تحقق ادغام دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده ساقط می شود.
٣) در ادغام دو جانبه شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده در شرکت پذیرنده محو می شود.
۴) در صورت ادغام سهام صاحبان سهام شرکت ادغام شونده، بدون موافقت آنان انتقال میابد.

۱۸- ماهیت ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

۱) ضمان معلق بر عدم تاديه وجه سند تجاری در سررسید
۲) تعهد فرعی به تبع تعهد مضمون عنه در سند تجاری
٣) تضمین تادیه شدن وجه سند تجاری در سررسید
۴) ضّم ذمه به ذمه

۱۹- در خصوص دعوت مجامع عمومی شرکت سهامی خاص از طریق روزنامه کدام مورد صحیح است؟

۱) با هیچ شیوه دیگری قابل جایگزینی نیست.
۲) تنها شیوه جایگزین، ارسال اظهارنامه رسمی است.
۳) در اساسنامه می توان روش دیگری مانند پست سفارشی را جایگزین روزنامه کرد)
۴) با پیشنهاد هیئت مدیره و مصوبه مجمع عمومی می توان شیوه دیگری را جایگزین کرد.

۲۰- چک:

۱) سند رسمی لازم الاجرا است.
۲) سند رسمی است.
٣) سند عادی است
۴-کی سند عادی لازم الاجرا است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه4 صحیح می باشد.